بازخورد

کاربران محترم می توانند ضمن رعایت الزامات اخلاقی هرگونه انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به مجموعه دنیای ارتباط بیان نموده تا رسیدگی شود.

فرم انتقادات و پیشنهادات

جهت اعلام نقطه نظرات ،انتقادات و پیشنهادات خود به مجموعه دنیای ارتباط لطفا اقدام به تکمیل فرم زیر نموده و ما را از نقطه نظرات خود مطلع نمایید.